Management team

Dharma Lal Rokaya

Coordinator

rokayadharma7@gmail.com

Chandani Thapa magar

Member

chandani.thapa@gmail.com

Minu Oli Shah

Member

mo.enrudec@gmail.com

Gayatri Khatri

Member

gayatri.khatri@gmail.com

Hiralal Rana

Member-Secretary

hl.enrudec@gmail.com