Management team

Dharma Lal Rokaya

Coordinator

rokayadharma7@gmail.com

Sabana Hasmi

Minu Oli Shah

Member

mo.enrudec@gmail.com

Janaki Raji

Member

Hiralal Rana

Member-Secretary

hl.enrudec@gmail.com